Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling

Een scheiding is een rouwproces. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Door de onderliggende verliesaspecten van de scheiding beter in beeld te brengen, elkaar erkenning te geven en samen te rouwen over datgene wat er in het proces van de scheiding verloren is gegaan, ontstaat er ruimte om het geschonden vertrouwen te herstellen en opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners (in ouderschap)’.

Kinderen willen graag beide ouders om zich heen, zeker op voor hen belangrijke dagen, zoals bijvoorbeeld verjaardagen, diploma-uitreiking, trouwdag, geboorte kind). Zolang er tussen ouders spanning bestaat worden kinderen geremd om ouders tegelijk op deze momenten bij zich te hebben.

SCHIP-aanpak

Wij zetten bij scheidingsbemiddeling de SCHIP-aanpak in. Deze heeft ten doel de verbroken verbinding tussen de ex-partners te herstellen. Hierdoor komt de weg vrij om het partnerschap af te sluiten en de overgang te maken naar goed gezamenlijk ouderschap wanneer er kinderen in het spel zijn. Dit doel wordt bereikt door gezamenlijk een post-relationeel rouwtraject te doorlopen.

SCHIP staat voor de 5 fases waarlangs het proces verloopt:

  1. Samen komen
  2. Conflict en verliesverheldering
  3. Helpend horen
  4. Integratie
  5. Partners in ouderschap

Elke fase bestaat uit een of meerdere sessies die door u samen wordt doorlopen.

De SCHIP-aanpak is er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat jullie beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Als dit lukt komt het jullie zelf en de kinderen ten goede.